محاسبه کمیسیون با ارزش افزوده برحسب نرخ مصوب اتحادیه(با مالیات ارزش افزوده 9 درصد)

خرید و فروش


ریال


حق الزحمه یا کمیسیون ناخالص برای طرفین قرارداد : 0
مبلغ ارزش افزوده : 0
مبلغ کل حق الزحمه کمیسیون برای طرفین قرارداد : 0

رهن


ریال


حق الزحمه یا کمیسیون ناخالص برای طرفین قرارداد : 0
مبلغ ارزش افزوده : 0
مبلغ کل حق الزحمه کمیسیون برای طرفین قرارداد : 0

اجاره


ریال
ریال


حق الزحمه یا کمیسیون ناخالص برای طرفین قرارداد : 0
مبلغ ارزش افزوده : 0
مبلغ کل حق الزحمه کمیسیون برای طرفین قرارداد : 0