صفحه ی راهنمای ثبت نام در درگاه ملی مجوز ها

1- ثبت نام در دوره های فنی اتحادیه و گذراندن دوره های مربوطه

2- ثبت نام در دوره های آموزشی ثبت اسناد و گذراندن دوره های مربوطه

3- ثبت نام در دوره های آموزشی احکام تجارت اتاق اصناف و گذراندن دوره های مربوطه

4- ثبت نام در درگاه ملی مجوزها به آدرس

https://mojavez.ir/license/782028

    ( پس از گذراندن دوره های آموزشی )

5- بارگذاری مدارک در سامانه نوین ایرانیان اصناف به آدرس

https://novin.iranianasnaf.ir/fa/

6- پرداخت وجوه مربوط به سامانه