صفحه ی منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی

 

      بسمه تعالی

((منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی  توسط مشاوران املاک ))


تکالیف مشروحه ذیل در 17 بند به پیشنهاد اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران طی نامه شماره 1254 مورخ 1400/01/31 در رابطه با ضرورت رعایت و احصاء تکالیف افراد صنفی در زمان تنظیم قرارداد توسط واحد های صنفی در جلسه مورخ 1400/02/28 کمیسیون نظارت تهران مطرح گردید و مقرر نمودند تا تکالیف مشروحه ذیل به کلیه واحد های صنفی مشاوران املاک جهت رعایت مقررات ابلاغ گردد.


 1. 1- رویت اصل اسناد و مدارک مالکیت وهویت متعاملین قرارداد .
 2. 2- احراز مالکیت و هویت ( رویت اسناد مالکیت مالک و مدارک هویت متعاملین )
 3. 3- اخذ کدرهگیری جهت قراردادهای تنظیمی
 4. 4- تنظیم قرارداد صوری تحت هر شرایط جهت تعویض پلاک ، ثبت نام مدارس و ... ممنوع می باشد .
 5. 5- استفاده از دستگاه کارتخوان واحدصنفی جهت اخذ بیعانه و مراودات مالی متعاملین ممنوع می باشد .
 6. 6- نگهداری قرارداد طرفین پس از امضاء متعاملین درواحدصنفی ممنوع می باشد .
 7. 7- اخذ بیعانه از جانب متعامل قرارداد ، ممنوع می باشد .
 8. 8- مشاور املاک موظف می باشد تصویر اسناد و مدارکی که در قرارداد به آن استناد شده و ممضی به امضاء  طرفین قرارداد میباشد را تا 5 سال درواحدصنفی خویش نگهداری نماید .
 9. 9- چنانچه براساس سندملک در رهن بانک می باشد و حق نقل و انتقال تا قبل از فک رهن توسط بانک اسقاط گردیده باشد مشاوراملاک اذن تنظیم قرارداد را بدون مجوز بانک مربوطه و یا فک رهن ندارد .
 10. 10- چنانچه براساس سند ملک در بازداشت باشد مشاوراملاک حق تنظیم قرارداد را ندارد .
 11. 11- واحدهای صنفی دارای پروانه کسب اجازه ندارند برای قراردادهای تنظیمی دفاتر بدون مجوز کدرهگیری اخذ نمایند .
 12. 12- حق الزحمه مشاوراملاک براساس میزان مقرر در تعرفه می باشد لذا اخذ مازاد بر تعرفه ممنوع می باشد .
 13. 13- دریافت امضاء شهود در قراردادهای اجاره ( حداقل دونفر ) الزامی می باشد .
 14. 14- دفتراملاک حق ندارد پس از امضاء قرارداد ، بنا به درخواست متعاملین امضاء ذیل قرارداد را پاره نماید و صرفاً می تواند با تنظیم صورتجلسه که به امضاء متعاملین رسیده ( اقاله ) نسبت به ابطال قرارداد اقدام نماید .
 15. 15- اگر ولی قهری ( پدر ، جدپدری ) و یا ولی منصوب از طرف آن ها معامله کند علاوه بر شناسایی ولی ، اصل و کپی اوراق هویت محجور ( صغیر ، مجنون ، سفیه ) باید مطالبه و بررسی گردد و درخصوص ولی منصوبی و یا قیم نامه دریافت مجوز از اداره سرپرستی لازم می باشد .
 16. 16- در زمان تنظیم قرارداد به جهت املاک تجاری و اداری مشاوراملاک الزاماً مستندات نوع کاربری را رویت و پس از امضای متعاملین درواحدصنفی خویش بایگانی نماید .
 17. 17- چنانچه مشاور املاک نسبت به معرفی و بازدید ملک خریدار یا مستاجر اقدام نماید و لیکن قرارداد توسط یک مشاوراملاک دیگر تنظیم گردد، موضوع در کمیسیون فنی اتحادیه بررسی و در صورت اثبات ، حق الزحمه بین دو مشاور املاک تقسیم خواهد شد.